PREZESI KOŁA

ADAM SOLA

Adam Sola był jednym z pionierów organizowania się pszczelarzy w Radomiu i w powiecie radomskim. Uro­dził się 30 maja 1901 roku we wsi Konary. Pierwsze tajem­nice pszczelarzenia poznawał w pasiece brata stryjecznego, Stefana, we wsi Krajów koło Skrzynna. U miejscowego ko­wala w Konarach zdobywał szlify kowalskie. W tym czasie uczestniczy w spotkaniach pszczelarzy, organizowanych przez pana Kisieliń­skiego w Szkole Rolniczej w Wacynie, tu bowiem odbywały się pierwsze szko­lenia w zakresie hodowli pszczół. W 1937 roku z całą rodziną zamieszkał w Radomiu. Z zawodu mistrz kowalski, pracował w kuźni majątku ziemskie­go w Konarach, następnie w Fabryce Maszyn Rolniczych w Radomiu oraz we własnym warsztacie kowalskim przy ul. Wiejskiej.Wolne chwile spędzał w pasiece, pasjonował się organizacją i pracą rodzin pszczelich. Obserwując pracę pszczół, uczył się od nich, gdyż one pod­powiadały mu, jak ma się nimi opiekować. Pomocne mu były również czaso­pisma i książki o tematyce pszczelarskiej, które prenumerował i nieustannie z nich korzystał. Wymiana doświadczeń z kolegami pszczelarzami na spotka­niach szkoleniowych wzbogacała praktyczne umiejętności pracy w pasiece.Liczbę rodzin pszczelich z dwóch powiększył do 120 szt. Ule i inny sprzęt pasieczny w miarę możliwości wykonywał samodzielnie.Rodziny pszczele, przydzielone do kilku pasiek, rozlokowane były w kilku miejscowościach: Głogów, Żmijków, Wólka Lesiowska, Bardzice, a w gospodarce wędrownej przemieszczone do Wzdołu Rządowego, Ruskie­go Brodu, Majdowa i Borek. W tak dużej gromadzie pasiecznej nieodzowna była pomoc członków rodziny. Dzieci, pomagając ojcu „przy pszczołach” na­bywały potrzebnych umiejętności i wiadomości pszczelarskich, a w dorosłym życiu, obdarowane przez ojca „ulami”, stały się samodzielnymi pszczelarza­mi, zrzeszonymi w Rejonowym Kole Pszczelarzy w Radomiu.Adam Sola, jako członek Zrzeszenia Hodowców Pszczół w Radomiu, w trudnych powojennych latach, w swoim warsztacie kowalskim, produko­wał sprzęt pasieczny: podkurzacze oraz miodarki z napędem ręcznym 3-plastrowe i 4-plastrowe. Miodarki w liczbie około 200 sztuk Zrzeszenie rozpro­wadziło w sąsiednich województwach.