Zebranie Koła 10.03.2024 r.

W dniu 10 marca 2024 r. odbyło się ostatnie w tym roku pszczelarskim zebranie Radomskiego Koła.

Podczas zebrania omówiono następujące zagadnienia:

  1. Zapisy na węzę.
  2. Wydawanie legitymacji członkowskich
  3. Planowany na 2024 rok Konkurs Pasiek.
  4. Szkolenie w m. Skaryszew.
  5. Prośba wiceprezydenta PZP
  6. Dopłaty do przezimowanych rodzin.
  7. Wypłaty należności z tytułu refundacji za leki i matki.
  8. Zamówienia na leki i matki na rok 2024 oraz ubezpieczenie pasiek.
  9. Planowaną wycieczkę do Kozłówki, Lublina i Zamościa.

Po przerwie wykład wygłosiła dr Anna Gajda – temat: „ Choroby pszczół”

Ad 5.

Na prośbę pana Zbigniewa Kołtowskiego, wiceprezydenta PZP, bardzo prosimy o wypełnienie ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa i potrwa do 22 marca.

Ankieta została opracowana przez Copa-Cogeca. Jest dość obszerna, ale niezbędna do uzyskania solidnych danych. Prosimy o rozpowszechnienie ankiety wśród swoich członków z informacją, żeby nie zwracać uwagi na niefortunne tłumaczenia.

https://form.jotform.com/copacogeca/Questionnaire-EU-Honey-Market

Badanie jest prowadzone jednocześnie w wielu krajach UE i jest dostępne w siedmiu językach (w prawym górnym roku można zmienić sobie język). Wyniki zostaną zaprezentowane Komisji Europejskiej w kwietniu.

 

Ad 6.

Na podstawie §13zf rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 t.j.).

Przedmiotowa pomoc udzielana jest pszczelarzom na utrzymanie pszczół w okresie bezpożytkowym oraz w sezonie jesienno-zimowym. Pomoc jest przeznaczona do przezimowanych pni pszczelich.

Beneficjantem programu może być pszczelarz:

– któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP;

– który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Agencja udziela ww. pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Nabór wniosków trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,

2) zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Od 2023 r.  stawka dotacji wynosi 50 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich wskazanych we wniosku o pomoc finansową, przy czym liczba ta nie może być wyższa niż wskazana w zaświadczeniu powiatowego lekarza weterynarii oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

Budżet programu wynosi 80 mln zł na rok.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę budżetu programu na dany rok, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty budżetu programu na dany rok i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Informacja o naborze na dany rok wraz z formularzem wniosku o pomoc finansową dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, publikowana jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa.